چپ و راست

حتا آئینه روی دیوار اتاقت هم ، "چپ تر " از آن چیزی را نشان میدهد که خودت به "راستی" داری . بهمن ۱۳۸۸

خاب و بیداری

وقتی «خاب » می بینیم قدرت آنرا نداریم ماجرا هایی که اتفاق می افتد را به گذرگاه و معبر خاص ِ خاست ِ خودمان تغییر مسیر بدهیم ... در فضای غیر خاب !  آدمها به این میگن « سرنوشت » .