چپ و راست

حتا آئینه روی دیوار اتاقت هم ، "چپ تر " از آن چیزی را نشان میدهد که خودت به "راستی" داری . بهمن ۱۳۸۸